Per deelproject komen doel, looptijd en beoogde resultaten aan de orde.

Klik op een van bovenstaande menu-items voor deze informatie.

Duurzaam Strategisch Vitaliteitbeleid

Doel:

  1. Versterken van de relatie tussen leraar en leidinggevende door de competentie te vergroten om een professionele werkrelatie te onderhouden. (Meer zelfsturing, verantwoordelijkheid op basis van afspraken, verantwoording kunnen en willen afleggen, elkaar daarop kunnen aanspreken etc..)
  2. Het vergroten/verbeteren van het eigenaarschap van teams, met het oog op opbrengstgericht werken en de daarmee samenhangende taakverdeling/werklast.

Looptijd:

Schooljaar 2012/2013 tot einde kalenderjaar 2015

Beoogde resultaten:

Bij dit deelproject draait het om een invulling te geven aan strategisch vitaliteitbeleid. Het reikt verder dan de gangbare curatieve en/of preventieve maatregelen. Het gaat om het versterken van de vitaliteit, wat impliciet preventief is en curatieve maatregelen overbodig maakt.

Het blijft niet alleen bij tevreden leraren, die in een veilige omgeving hun werk naar behoren kunnen doen, want de voorgestane aanpak past bij een ontwikkeling van de school naar een "lerende organisatie". Niet alleen leerlingen leren en ontwikkelen zich, maar ook leraren en management doen dat. Dit zijn de consequenties van een uitwerking van eerdere ingezette interventies.

De medewerkerstevredenheidonderzoeken moeten uitwijzen dat de leraren en het management om kunnen gaan met veranderingen in het werk en de wijze van verantwoording. Hierbij zijn beleefd eigenaarschap, de regie over de eigen agenda kunnen voeren, het benutten van de aanwezige talenten en verantwoordelijkheid nemen/delen de bepalende factoren. Dit zijn tevens illustraties van goed werkgeverschap. Het levert direct een bijdrage aan het verbeteren van het imago van de sector. Kortom, de leraren worden vitaler en voelen binding met het onderwijs en de school, terwijl de aantrekkingskracht van het leraarschap wordt vergroot.

 

Kijk hier voor de opbrengsten.