Per deelproject komen doel, looptijd en beoogde resultaten aan de orde.

Klik op een van bovenstaande menu-items voor deze informatie.

Educatieve CoAssistent (+)

Doel:

Overdraagbare businessmodellen ontwikkelen en waar mogelijk implementeren voor VO-scholen om HO/WO-studenten en hoger opgeleide onderwijsassistenten op parttime basis aan te stellen ter assistentie van de leraren. Het businessmodel is het middel om een structurele inbedding van de student/ECA+ te bereiken.

Hiermee wordt voortgebouwd op de ervaringen die in de afgelopen drie schooljaren zijn opgedaan binnen het (e-)ECA-project. Daarbij wordt de voorhanden zijnde good practices uit het Innovatie- Impuls Onderwijs- experiment "Onderwijsteams" benut. In het project zal zoveel mogelijk verbinding worden gezocht met opbrengsten en ervaringen uit andere lopende projecten en netwerken. De overdraagbare businessmodellen geven scholen inzicht en richting voor het duurzaam inzetten van educatieve onderwijs assistenten.

Verkennen en afstemmen met opleidingen van hogescholen en universiteiten over ondersteuning van de inzet van studenten op scholen.

Verder gelden voor het project ECA+ ook nog de doelen:

  • terugbrengen van lerarentekort op middellange termijn,
  • verlagen werkdruk zittende (oudere) docenten en verhogen van het arbeidsplezier.

Looptijd:

Schooljaren 2012/2013 t/m 2014/2015

Beoogde resultaten:

Aan het einde van het schooljaar 2013/2014 zijn er businessmodellen geformuleerd voor de inzet van ECA’s (+), met daarbij expliciet uitgewerkt welke inspanningen, kosten en opbrengsten voor de school in het geding zijn welke mogelijk zijn weerslag vinden, ter borging er verduurzaming, in het IPB-beleid en (meerjarig) personele formatieplan van de VO-school. In de businessmodellen is opgenomen hoe er zowel intern (“landen op de werkvloer”) als extern (“delen ervaringen en verbinden” met andere projecten en organisaties) gecommuniceerd gaat worden. Daarnaast zijn scenario´s geformuleerd voor een oriëntatie op en een verkenning van geschiktheid voor het beroep van leraar tijdens het coassistentschap.

 

Kijk hier voor de opbrengsten.