Per deelproject komen doel, looptijd en beoogde resultaten aan de orde.

Klik op een van bovenstaande menu-items voor deze informatie.

Maatwerk Lerarenopleidingen

Doel:

Eind 2013 is er een opleidingsmodel beschikbaar voor opleidingstrajecten in deeltijd voor werkenden. Dit opleidingsmodel gaat uit van gebruik van de bestaande EVC-procedure en mogelijk aanpassingen van het curriculum. Dit nieuwe model is toegesneden op scholing in de praktijk en het ligt daarom voor de hand om de opleidingsscholen in de regio te betrekken bij de opleiding van kandidaat leraren. Het model is het product van de gezamenlijke inspanningen van schoolbesturen en lerarenopleidingen

Opleidingstrajecten beginnen met de vaststelling van Eerder Verworven Competenties (EVC). EVC is een middel om de talenten, kennis en vaardigheden van medewerkers in beeld te krijgen. Er wordt op dit moment nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de EVC-regeling. Het vermoeden bestaat dat dit niet alleen te maken heeft met de onbekendheid van de regeling, maar ook met de kosten (€1100,- excl. btw) die hieraan verbonden zijn. Onderzocht zou moeten worden of deelname aan de EVC-regeling vergroot kan worden door de bekendheid ervan te vergroten en de kosten van de EVC-procedure te vergoeden middels deze subsidieaanvraag. Als de kandidaat de EVC-procedure heeft afgerond vindt een tripartite intake plaats waar de kandidaat, de verantwoordelijk schoolleider en de lerarenopleiding bij aanwezig zijn. In dit gesprek wordt vastgesteld welke scholing de kandidaat nog nodig heeft in de generieke kennisbasis (het ‘meesterschap’).

Door middel van dit aangepaste model ziet niet alleen het curriculum voor de kandidaat leraren er anders uit, ook hun begeleiding zal anders ingericht moeten worden

Looptijd:

Schooljaar 2012/2013

Beoogde resultaten:

Breed draagvlak voor project Maatwerk Lerarenopleiding creëren bij opleidingsscholen en lerarenopleidingen.